Wettelijke INFO

Zakenkantoor Vangenechten BV

Maatschappelijke zetel

Hasseltsebaan 33
3940 Hechtel-Eksel

+32 (0)11 73 47 09
info@zakenkantoorvangenechten.be

BE98 8289 9856 8693
BBRU BE BB
KBO/FSMA 0474.421.951

RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt

PR 0474.421.951

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling:
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, 02 547 58 71 – 02 547 59 75 – info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be/nl.

AssurMiFID-gedragsregels*
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee.

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 1. Ongevallen;
 2. Ziekte;
 3. Voertuigcasco (met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel);
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel;
 5. Luchtvaartuigcasco;
 6. Casco zee-en binnenschepen;
 7. Vervoerde goederen (met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen);
 8. Brand en natuurevenementen;
 9. Andere schade aan goederen;
 10. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen;
 11. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen;
 12. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid zee-en binnenschepen;
 13. Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
 14. Krediet;
 15. Borgtocht;
 16. Diverse geldelijke verliezen;
 17. Rechtsbijstand;
 18. Hulpverlening;
 19.  
 20. de in de punten a), b) en, c) opgesomde levensverzekeringen, met uitzondering van die welke tot de takken 22 en 23 behoren:
  • a) levensverzekeringen, namelijk verzekeringen bij leven, verzekeringen bij overlijden, gemengde verzekeringen, levensverzekeringen met contraverzekering;
  • b) lijfrenteverzekeringen;
  • c) aanvullende verzekeringen die een aanvulling vormen op een levensverzekering, met name verzekeringen tegen lichamelijk letsel, met inbegrip van arbeids­ongeschiktheid, verzekeringen bij overlijden ten gevolge van een ongeval en verzekeringen tegen invaliditeit ten gevolge van ongeval of ziekte;;
 21. verzekeringen in verband met huwelijk en geboorte;
 22. levensverzekeringen die verbonden zijn met beleggingsfondsen;
 23.  
 24. Kapitalisatieverrichtingen;
 25. Beheer van collectieve pensioenfondsen.

  1.3 Polisvoorwaarden

  Via de tab “Onze partners” vindt u de weg naar de belangrijkste algemene verzekeringsvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen.

   

  2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

  De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

  2.1 Wetgevend kader

  Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels”van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing vande artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  2.2 Welke belangenconflicten?

  Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

  Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

  Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten ofvan het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

  2.3 Welke maatregelen nam ons kantoor

  Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

  • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
  • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

  2.4 Procedure

   

  procedure

  2.5 Specifieke transparantie

  Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden,zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

   

  3. Vergoeding

  Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

  *wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers vanfinanciële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

  Nieuwsbrief

  Schrijf jezelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks nuttige tips & tricks om uw welvaart en comfort te optimaliseren en te garanderen.

  Contact

  Bank
  Oudstrijderslaan 12
  3940 Hechtel-Eksel

  Verzekeringen
  Hasseltsebaan 33
  3940 Hechtel-Eksel

  +32 (0) 11 73 47 09
  info@zakenkantoorvangenechten.be

  Volg ons

  FISCAALVRIENDELIJK JOUW PENSIOEN OPBOUWEN? ZO DOE JE DAT!